AKTUALNOŚCI

Środa 22.03.2023

liczba odwiedzin: 3316561

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

PEDAGOG SZKOLNY

WNIOSKI O SKIEROWANIE DZIECKA DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Wnioski o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów informuje, iż wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego na rok szkolny 2020/2021 rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składają do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów w terminie do dnia 24 czerwca  2020r. w formie papierowej* lub elektronicznej **.

Skierowania uczniów na rok szkolny 2020/2021 do poszczególnych placówek zostaną wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów w porozumieniu z Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Chorzowie w terminie do dnia 31 lipca 2020r.

Dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie nie złożą wniosku w terminie do 24 czerwca 2020r.,będą  kierowane do oddziałów specjalnych w szkole ogólnodostępnej lub w zespole szkół specjalnych, do oddziałów lub na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r.

Powyższe zapisy reguluje Zarządzenie nr OR.105.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2020 roku  o zmianie zarządzenia  nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

Więcej informacji w zakładce portal mieszkanca / edukacja i: https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

**Forma elektroniczna.
Wysyłka zeskanowanego wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z zeskanowanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną:

-na adres e-mailowy Wydziału Edukacji -  ed@chorzow.eu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą -ePUAP.

* Forma papierowa.

Złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną:

- wrzucenie wyżej wymienionych  dokumentów w zamkniętej opisanej kopercie adresowanej na  Urząd Miasta Chorzów Wydział Edukacji do urny stojącej  w przedsionku urzędu lub

- przesłanie dokumentów listownie na adres Urząd Miasta Chorzów, Wydział Edukacji ul. Rynek 1, 41- 500 Chorzów.

Załączniki:

1) wniosek - kształcenie specj.

2) Wniosek - dowóz dziecka niepełnosprawnego

3) Wniosek ws. dowozu ucznia niepełnosprawnego

4) Upoważnienie właściciela samochodu zal 2

5) Oświadczenie właściciela samochodu_zal 3

6) Wniosek - skierowanie do kształcenia specjalnego

 

Link do Zarządzenia:
http://bip.chorzow.eu/index.php?id=152603609928988746 

 

Zarządzenie Nr OR . 101 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 127 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.) – Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

Określić zasady organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

§ 2.

Szczegółowe zasady organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie nr OR. 100.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 25 maja 2018r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:

 

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Środa 22.03.2023