Niedziela 23.01.2022

Niedziela 23.01.2022
liczba odwiedzin: 2476714

AKTUALNOŚCI

GALERIA ZDJĘĆ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA

 Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie

Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-03-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: administrator strony
 • E-mail: zsgu@wp.pl
 • Telefon: 32 241 17 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie
 • Adres: ul. Katowicka 64
  41-500 Chorzów
 • E-mail: zsgu@wp.pl
 • Telefon: 0322411725

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Kontakt

 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
  ul.Katowicka 64
  41-500 Chorzów
 • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Niedziela 23.01.2022