Piątek 28.02.2020

liczba odwiedzin: 1196782

AKTUALNOŚCI

GALERIA ZDJĘĆ

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

REGULAMIN REKRUTACJI 2019/2020

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I stopnia

na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek( Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

                                                                        

 Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję    OA-OR 110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych , tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego , pięcioletniego technikum , trzyletniej branżowej szkoły I stopnia , na rok szkolny 2019/ 2020.

 

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie ogłasza nabór do klas pierwszych dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie w tym samym czasie, jednakże szkoła przygotuje odrębne klasy dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej.

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołał Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznaczył przewodniczącego, który określił zadania członków komisji.

 

2. Do zadań Komisji należy :

    - opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji,

    - sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

    - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

3. Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych ogłasza nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 dla  ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

do 5-letniego Technikum Gastronomicznego w następujących zawodach:

 

 • technik hotelarstwa                                                   - 30 miejsc
 • technik żywienia i usług gastronomicznych           - 30 miejsc
 • technik usług kelnerskich                                         - 30 miejsc

 

do 3 -letniej Branżowej Szkoły I stopnia w następujących zawodach:

 

 • kucharz                                                                        - 10 miejsc
 • cukiernik                                                                      - 10 miejsc
 • kelner                                                                           - 10 miejsc
 • sprzedawca                                                                  - 10 miejsc
 • magazynier logistyk                                                    - 10 miejsc
 • pracownik obsługi hotelowej                                     - 10 miejsc

                                                                     

 

4. Kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia biorą udział w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej wynikom. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej za pośrednictwem macierzystej szkoły lub w sposób indywidualny.

 

5. Kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia składają dokumenty w terminach określonych w Decyzji Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję  OA-OR 110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowyc , tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/ 2020.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

Termin od 13 maja do 25 czerwca 2019r.

 

Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami.

 

Termin od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

 

Dostarczenie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora macierzystej szkoły podstawowej).

 

Termin do 28 czerwca 2019r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz ewentualnych dodatkowych dokumentów dołączonych do wniosku.

 

Termin 16 lipca 2019r.

 

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Termin od 16 lipca do 18 lipca 2019r.

 

Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie .

 

Termin od 16 lipca do 24 lipca 2019r.

 

Potwierdzenie przez kandydata lub jego rodziców woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia  gimnazjum  lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Termin 25 lipca 2019r

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach

 

Termin od 26 lipca do 30 sierpnia 2019r

 

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

 

 

6.  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • 1/ wynik egzaminu ósmoklasisty
 • 2/ wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i geografii;
 • 3/ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • 4/ szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie szkoły podstawowej;

 

Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

8.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 • objęcia kandydata pieczą zastępczą;

 

9. Ustala się limit miejsc w klasach pierwszych szkoły ponadpodstawowej tj. w Technikum Gastronomicznym i  Branżowej Szkoły I stopnia na 30 uczniów w każdym oddziale.

 

10. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, szczególne osiągnięcia ucznia oraz wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym/egzaminie ósmoklasisty.

 

Maksymalna suma uzyskanych punktów dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej wynosi 200, na co składa się maksymalnie 100 punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i szczególne osiągnięcia oraz 100 punktów za egzamin ósmoklasisty.

 

- Za uzyskane oceny na świadectwie szkoły podstawowej z przedmiotów:

 

język polski, matematyka, biologia i geografia

 

przyznaje się:

 

ocena celująca            - 18 punktów

ocena bardzo dobry    - 17 punktów

ocena dobry                - 14 punktów

ocena dostateczny      -   8 punktów

ocena dopuszczający  -   2 punkty

 

- Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

 

- Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, przyznaje się następujące punkty:

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a/ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b/ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c/ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

- krajowym - przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów

- Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punktów.

 

 

Za egzamin ósmoklasisty kandydatowi przelicza się na punkty wynik egzaminu przedstawiony w procentach z:

 

j. polski           - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent      - maksymalnie 35 punktów;

matematyka    - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent      - maksymalnie 35 punktów;

j. obcy             - 0,30 punktu za każdy uzyskany procent      - maksymalnie 30 punktów;

 

 

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zwust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej według określonego ustawą przelicznika.

 

13. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jest przyjmowany w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej.

 

 

14. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie szkoły lub klas oraz sumy lat nauki szkolnej. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

 

15. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki, mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 

16.  Kandydat do Technikum lub Branżowej Szkoły I stopnia do wniosku dołącza następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • trzy fotografie
 • kartę zdrowia
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub innych osiągnięć;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych , niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz nauki w szkole zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

 

17. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic lub opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 

18. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata.

 

19. Rodzic lub opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

20. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sadu administracyjnego.

 

21. Jeżeli po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Postępowanie uzupełniające powinno się zakończyć do dnia 30 sierpnia 2019r.

 

Regulamin_rekrutacji_2019_2020_po_szkole_podstawowej.doc

Kontakt

 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
  ul.Katowicka 64
  41-500 Chorzów
 • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Piątek 28.02.2020