AKTUALNOŚCI

Sobota 02.12.2023

liczba odwiedzin: 4107236

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

REKRUTACJA 2022/2023

REGULAMIN REKRUTACJI 2022/2023

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I stopnia

na rok szkolny 2023/2024

 

Podstawa prawna:

 

Art. .154 ust. 1 pkt. 2 art.161 ustawy Prawo oświatowe(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

 

§11 baa ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z apobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz 493 z późn. zm.)

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor szkoły powołał Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznaczył przewodniczącego , który określił zadania członków komisji.

 

2. Do zadań Komisji należy :

    - opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji,

    - sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

    - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

3. Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych ogłasza nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 dla  absolwentów szkoły podstawowej do

 

5-letniego Technikum Gastronomicznego w następujących zawodach :

·         technik hotelarstwa                                               - 30 miejsc

·         technik żywienia i usług gastronomicznych          - 75 miejsc

·         technik usług kelnerskich                                      - 15 miejsc

 

3 -letniej Branżowej Szkoły I stopnia w następujących zawodach :

·         kucharz                                                               - 15 miejsc

·         cukiernik                                                             - 15 miejsc

·         kelner                                                                  - 10 miejsc

·         magazynier logistyk                                           - 10 miejsc

·         pracownik obsługi hotelowej                              - 10 miejsc

 

4. Kandydaci do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia biorą udział w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej wynikom. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej za pośrednictwem macierzystej szkoły lub w sposób indywidualny.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

Termin od 15 maja do 19 czerwca 2023r. do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami .

 

Termin od 23 czerwca do 10 lipca 2023r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz

o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 

Termin do 17 lipca 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

 

Termin 18 lipca 2023r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Termin od 18 lipca do 25 lipca 2023r.

 

Potwierdzenie przez kandydata lub jego rodziców woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty , o ile nie zostały złożone oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 

Termin 26 lipca 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach.

 

5. O przyjęciu  kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

·         egzamin ósmoklasisty

·         oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka. polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego wybranego przedmiotu obowiązkowego.

·         świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

·         szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

7.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

·         wielodzietność rodziny kandydata;

·         niepełnosprawność kandydata;

·         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

·         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

·         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

·         samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

·         objęcia kandydata pieczą zastępczą;

 

9. Ustala się limit miejsc w klasach pierwszych szkoły ponadpodstawowej tj. w Technikum Gastronomicznym i  Branżowej Szkoły I stopnia na 30 uczniów w każdym oddziale.

 

10. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej są:

·         do technikum w zawodach : technik hotelarstwa ,technik żywienia i usług gastronomicznych,        

technik usług kelnerskich :

- język polski , matematyka , język obcy nowożytny i jeden przedmiot wskazany przez kandydata (geografia lub biologia)                                

·         do branżowej szkoły I stopnia w zawodach: kucharz , cukiernik , kelner ,magazynier logistyk,                                       

pracownik obsługi hotelowej :    

  -język polski , matematyka , język obcy nowożytny i jeden przedmiot wskazany przez kandydata         ( geografia lub biologia)                                                       

                                                

Maksymalna suma uzyskanych punktów dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej wynosi 200, na co składa się maksymalnie 100 punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i szczególne osiągnięcia oraz 100 punktów za egzamin ósmoklasisty.

 

- Za uzyskane oceny na świadectwie szkoły podstawowej z  punktowanych przedmiotów przyznaje się:

ocena celująca            - 18 punktów

ocena bardzo dobry    - 17 punktów

ocena dobry                - 14 punktów

ocena dostateczny       -   8 punktów

ocena dopuszczający  -   2 punkty

 

-Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

 

- Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, przyznaje się następujące punkty:

 

·         uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a/ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b/ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c/ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

 

·         uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

 

·         uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

 

·         uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 

·         uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

- krajowym - przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów

- Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego , w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punktów.

 

 

Za egzamin ósmoklasisty kandydatowi przelicza się na punkty wynik egzaminu przedstawiony w procentach z:

j. polski  - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 35 punktów;

matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent  - maksymalnie 35 punktów;

j. obcy – 0,30 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 30 punktów;

 

 

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zwust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej według określonego ustawą przelicznika.

 

13. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jest przyjmowany w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej.

 

14. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie szkoły lub klas oraz sumy lat nauki szkolnej. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

 

15. Kandydaci , którzy ukończyli szkołę podstawową w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki , mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 

16.  Kandydat do Technikum lub Branżowej Szkoły I stopnia do wniosku dołącza następujące dokumenty:

·         świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

·          zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu  ósmoklasisty

·         trzy fotografie

·         kartę zdrowia

·         orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

·         zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub innych osiągnięć;

·         zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

·         pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych , niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz nauki w szkole zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

17. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic lub opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 

18. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata.

 

19. Rodzic lub opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

20. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sadu administracyjnego.

 

Joanna Szymczyk

dyrektor szkoły

 

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Sobota 02.12.2023